ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น และนโยบายความเป็นส่วนตัว ของร้านทองดอทคอม

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ของคุณ โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น และนโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านทองดอทคอมนี้อย่างละเอียด การที่ท่านได้ติดตั้ง และ/หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนี้แล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น และนโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านทองดอทคอมนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ท่านปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นโดยถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอลของท่านทันที ผู้เยาว์หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้

ราคาสินค้าและวัน-เวลาในการส่งคำสั่งซื้อสินค้า

ราคาขายของสินค้าที่ปรากฏใน เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น นี้ เป็นราคาที่อ้างอิงตามราคาทองคำแท่ง96.5% ของสมาคมผู้ค้าทอง ในช่วงวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-24.00 น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยใช้วิธีคำนวณดังนี้

ราคาขาย=ราคาทองคำแท่งตามน้ำหนัก+ค่ากำเหน็จ+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วัน-เวลาในการส่งคำสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-24.00 น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

การรัประกันสินค้า

ร้านทองดอทคอมจะออกบัตรรับประกันให้กับสินค้าทุกชิ้นว่าเป็นทองคำแท้ 96.5% ขายได้ จำนำได้ จัดส่งไปพร้อมสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

การชำระค่าสินค้าและการจัดส่ง

1. ลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการลงในรถเข็น,เลือกช่องทางการจัดส่ง,และเลือกช่องทางชำระเงิน

2. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อและรับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ T ร้านค้าจะทำการตรวจเช็คน้ำหนักและความเรียบร้อยของสินค้าก่อนทำการแพคสินค้าเพื่อจัดส่งภายในวันที่ (T+1)

3. ทางร้านทำการจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตัดรอบเวลา 15.00น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การยกเลิกคำสั่งซื้อ ร้านทองดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากท่านไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง (T+1) นับตั้งแต่เวลาที่ส่งคำสั่งซื้อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับคืนสินค้า

1. ร้านทองดอทคอมจะรับคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าชำรุด/เสียหายอันเกิดจากการกระทำของทางร้านทอง ดอทคอมเท่านั้น โดยท่านจะต้องถ่ายคลิปวีดีโอเป็นหลักฐานประกอบในการขอคืนสินค้า การถ่ายคลิปวีดีโอจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดกล่องพัสดุสินค้า

2. การถ่ายคลิปวีดีโอจะต้องทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดกล่องพัสดุสินค้าโดยห้ามมีการตัด,หยุด,หรือ หยุดชั่วคราวในระหว่างการถ่ายคลิปวีดีโอและภาพสินค้าจะต้องอยู่ในเฟรมตลอดระยะเวลาในการถ่ายคลิปวีดีโอ

3. หากพบเจอการชำรุด/เสียหายของสินค้าให้ท่านถ่ายตรงจุดที่สินค้าชำรุด/เสียหายพร้อมทั้งพูดบรรยายความชำรุด/เสียหายให้ชัดเจนในจุดดังกล่าว

4. นำคลิปวีดีโอดังกล่าว ส่งช่องทางแชทใน Line เพื่อแจ้งขอคืนสินค้า

5. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว หากท่านต้องการขอคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด/เสียหาย ท่านจะต้องทำการขอคืนสินค้าที่ชำรุด/เสียหายภายใน24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า

6. ร้านทองดอทคอมขอสงวนสิทธิ์การรับคืนสินค้าที่ชำรุด/เสียหาย โดยต้องมีคลิปวีดีโอถ่ายเป็นหลักฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับคืนสินค้าเท่านั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ร้านทองดอทคอม https://ranthongs.comและ/หรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ คุณได้รับอนุญาตแบบมีข้อจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้เท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ https://ranthongs.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น”) และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นในสื่ออื่น ๆ

2. การขาย,การให้อนุญาตช่วงและ / หรือการค้าเนื้อหาเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นใด ๆ

3. การแสดงต่อสาธารณะและ / หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น

4. ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ในทางใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้

5. การใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ในทางใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ของผู้ใช้

6. การใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือในทางใดทางหนึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นหรือต่อบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ

7. มีส่วนร่วมในการขุดค้นข้อมูล,การเก็บเกี่ยวข้อมูล,การดึงข้อมูล, หรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้

8. การใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้เพื่อมีส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการตลาด ร้านทองดอทคอมอาจจะจำกัดการเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้โดยคุณได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ ร้านทองดอทคอม ไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านใดๆที่ ผู้ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น มีสำหรับเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ถือเป็นความลับและผู้ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น ต้องรักษาไว้เป็นความลับส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านทองดอทคอมสำหรับการใช้งาน เว็ปไซต์/แอพพลิเคชั่น นี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอพพลิเคชั่น”

1.วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ ร้านทองดอทคอม มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่าร้านทองดอทคอม รวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีการใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึง

- ข้อมูลที่รวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม

- การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ร้านทองดอทคอม จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของร้านทองดอทคอม เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องร้านทองดอทคอม และท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ร้านทองดอทคอม อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การใช้ Tag เป็นต้น ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน และคุณภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่น

ข้อมูลที่แบ่งปัน

ร้านทองดอทคอมจะไม่นำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้

- เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน ร้านทองดอทคอมอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านให้แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อน

- เพื่อ “การใช้ข้อมูลที่รวบรวม” ร้านทองดอทคอมอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม ตลอดจนคู่สัญญาที่มีหน้าที่บริหารจัดการแอพพลิเคชั่นตามสัญญากับร้านทองดอทคอมโดยตรง หรือบริษัทอื่นที่มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องร้านทองดอทคอมและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน โดยดำเนินการตามคำแนะนำและตามนโยบายส่วนบุคคลของร้านทองดอทคอม รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

- สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย ร้านทองดอทคอมอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก หากร้านทองดอทคอมเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้น มีเหตุจำเป็นอันสมควร (1) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้องและการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ (2) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือตรวจสอบการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค (4) เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของร้านทองดอทคอมและ/หรือของท่าน หรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด       

ร้านทองดอทคอมอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น เช่น ผลการค้นหา เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน ภาษาที่ใช้ เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น/แอปพลิเคชั่นที่เข้าชมบ่อย เป็นต้น ต่อสาธารณะหรือให้แก่พันธมิตรทางการค้าของร้านทองดอทคอม เช่น ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น/แอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงกัน เช่น ร้านทองดอทคอมอาจแบ่งปันข้อมูลที่แสดงแนวโน้มการใช้งานแอพพลิเคชั่น สู่สาธารณะ เป็นต้น       

หากร้านทองดอทคอมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน เช่น การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสินทรัพย์ ร้านทองดอทคอมจะยังคงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เป็นความลับ และแจ้งให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนการโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

2. ความปลอดภัยของข้อมูล

ร้านทองดอทคอมพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้       - ร้านทองดอทคอมใช้ระบบ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) เข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อความปลอดภัย เมื่อเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์       

- ร้านทองดอทคอมตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต      

 - ร้านทองดอทคอมจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะกับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของร้านทองดอทคอม ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ (Need to Know Basis) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยที่บุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษขั้นรุนแรง

3. ข้อจำกัดการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็ปไซต์/แอพพลิเคชั่นนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงแอพพลิเคชั่นและ/หรือบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว แยกต่างหาก และ/หรือที่ไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งให้ใช้ร่วมกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนไม่มีผลใช้บังคับกับแอพพลิเคชั่นและบริการ หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับแอพพลิเคชั่นนี้ รวมถึงไม่ครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ที่โฆษณาแอพพลิเคชั่นของบริษัท ซึ่งอาจใช้คุกกี้, พิกเซล, แท็ก และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการนำเสนอและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

ร้านทองดอทคอมดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ (Self-Regulator) หากร้านทองดอทคอมได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ร้านทองดอทคอมจะดำเนินการติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการแอพพลิเคชั่น และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ร้านทองดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ร้านทองดอทคอมจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

6. การเข้าถึงและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้แอพพลิเคชั่น ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ร้านทองดอทคอมจะพยายามจัดหาวิธีการ และ/หรือช่องทางให้ท่านสามารถอัพเดตและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างเหมาะสม เว้นแต่ ในกรณีมีความจำเป็นที่ร้านทองดอทคอมจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อท่านดำเนินการอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ร้านทองดอทคอมอาจร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ทั้งนี้ ร้านทองดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการทำคำขออัพเดตและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การทำคำขอที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากเกินกว่าปกติ

(2) การดำเนินการตามคำขออาจทำให้ร้านทองดอทคอมต้องจัดหา และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีจากที่บริษัทมีอยู่เกินสมควร

(3) การดำเนินการตามคำขออาจกระทบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นอื่นๆ หรือ

(4) การดำเนินการตามคำขอไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบสำรองข้อมูล

ร้านทองดอทคอมมุ่งหวังที่จะดำเนินการให้บริการแอพพลิเคชั่นของบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันการทำลายข้อมูลจากอุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากที่ท่านลบข้อมูลออกจากแอพพลิเคชั่นของบริษัทแล้ว บริษัทอาจยังไม่ดำเนินการลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของบริษัทในทันที

7.ข้อมูลที่รวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม

ข้อมูลที่ท่านให้ร้านทองดอทคอม

ให้ท่านแจ้งหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องให้มีการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน เพื่อจัดเก็บและบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้งาน นอกจากนี้ หากท่านประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้งานแอพพลิเคชั่น ร้านทองดอทคอมอาจต้องขอให้ท่านสร้างโปไฟล์สาธารณะที่มีชื่อและรูปภาพของท่านอยู่ด้วย

ข้อมูลที่ร้านทองดอทคอมได้รับจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นของท่าน

ร้านทองดอทคอมวบรวมข้อมูลจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นของท่าน เช่น เมื่อท่านค้นหารายชื่อสินค้าจากแอพพลิเคชั่น หรือเมื่อท่านเรียกดูและโต้ตอบกับโฆษณาและเนื้อหาของบริษัท เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

(1) ข้อมูลเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอล: ร้านทองดอทคอมจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนตัวระบุอุปกรณ์ที่ทำให้ร้านทองดอทคอมทราบว่าท่านเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นจากเครื่องใด เพื่อนำมาปรับแต่งการให้บริการและวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นๆ

(2) ข้อมูลที่ถูกบันทึก: เมื่อท่านเรียกดูข้อมูลและ/หรือเนื้อหาจากแอพพลิเคชั่นนี้ ร้านทองดอทคอมจะบันทึกการเรียกดูข้อมูลและ/หรือเนื้อหาดังกล่าวไว้ในแหล่งรวบรวมดังต่อไปนี้ ในเซิร์ฟเวอร์ของร้านทองดอทคอมและ/หรือของบริษัทในเครือ และ/หรือของคู่สัญญาที่เชื่อถือได้ของร้านทองดอทคอมที่ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลในแอพพลิเคชั่นตามสัญญา       

- เพื่อช่วยในการแสดงข้อมูลสินค้าตามความสนใจของผู้ใช้

(3) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น (Account): เมื่อท่านใช้งานแอพพลิเคชั่นของร้านทองดอทคอม ร้านทองดอทคอมอาจเข้าถึง รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น (Account) ของท่าน สำหรับการตรวจสอบ Token และ/หรือ UDID ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ วัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อการจัดทำข้อความแจ้งโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นไปยังท่าน

- การส่งข้อความแจ้งข้อมูลการสั่งซื้อไปยังแอพพลิเคชั่น

(4) คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (Cookies and Similar Technologies): ร้านทองดอทคอม กับบริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของร้านทองดอทคอม อาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น/แอปพลิเคชั่นและ/หรือบริการของร้านทองดอทคอม โดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อระบุบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ และ/หรือเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านมีการโต้ตอบกับบริการที่ร้านทองดอทคอมให้กับบริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของร้านทองดอทคอม เช่น บริการโฆษณา เป็นต้น

(5) ข้อมูลหมายเลขเฉพาะของแอพพลิเคชั่น (Unique Application Number): แอพพลิเคชั่นนี้มีหมายเลขเฉพาะของแอพพลิเคชั่น สำหรับการส่งข้อมูลมายังร้านทองดอทคอม เมื่อผู้ใช้บริการทำการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้นๆ หรือเมื่อแอพพลิเคชั่นนั้นติดต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์การให้บริการของร้านทองดอทคอมเป็นคราวๆไป วัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อการอัพเดตข้อมูลแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ

(6) ข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง (Storage): ร้านทองดอทคอมอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่าน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บบราวเซอร์ และแคชของข้อมูลแอพพลิเคชั่น วัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่ออนุญาตให้แอพพลิเคชั่นสามารถอ่าน เพื่อแสดงข้อมูลของผู้ใช้ตามการเข้าใช้งานบนแอพพลิเคชั่น

ไม่มีการรับประกับ

เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ให้บริการ "ตามสภาพ" ร้านทองดอทคอมไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆกับความผิดพลาดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ นอกจากนี้ไม่มีเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ที่จะตีความว่าเป็นคำแนะนำแก่คุณ

ข้อจำกัดของภาระผูกพัน

ร้านทองดอทคอม, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, และพนักงานของบริษัท จะไม่มีภาระผูกพันต่อสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก,หรือในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ของคุณไม่ว่าภาระผูกพันดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สัญญาไม่ว่าในกรณีใด ๆ ร้านทองดอทคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการและพนักงานของบริษัท จะไม่มีภาระผูกพันต่อภาระผูกพันทางอ้อมหรือภาระผูกพันพิเศษใดๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้ของคุณ

การเป็นโมฆะ

หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบโดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในที่นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

ร้านทองดอทคอมได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควรและโดยการใช้ เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น นี้คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ

การมอบหมาย

ร้านทองดอทคอมได้รับอนุญาต,ให้,มอบหมาย,โอนและทำสัญญาช่วงสิทธิ์และ / หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามคุณไม่ได้รับอนุญาต,ให้,มอบหมาย,โอนหรือรับช่วงสิทธิและ / หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดระหว่าง ร้านทองดอทคอมและ ผู้ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย